Privatumo politika

I. PRIVATUMO POLITIKOS PASKIRTIS

Profesinės advokatų bendrijos LEX SOLUTIO privatumo politika parengta siekiant pateikti informaciją apie tai, kokius asmens duomenis bendrija tvarko, kodėl juos tvarko ir ką su šiais duomenimis daro, bei pateikti informaciją, kaip bendrija įgyvendina Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (toliau – „Reglamentas“) reikalavimus.

 

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

1. LEX SOLUTIO jūsų asmens duomenis tvarko siekdama tinkamo teisinių paslaugų sutarčių sudarymo, vykdymo, apskaitas bei advokato ar advokatų profesinės bendrijos, kaip darbdavio/darbo vietos suteikėjo pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo.

2. LEX SOLUTIO jūsų asmens duomenis tvarko siekdama tinkamai tvarkyti buhalterinius dokumentus, įgyvendinti atsiskaitymus bei kitų mokėjimų įforminimą ir apskaitos taisyklių laikymąsi.

3. LEX SOLUTIO jūsų asmens duomenis tvarko siekdama tinkamai įvykdyti kitas sutartis, kuomet jose esančių asmens duomenų tvarkymo tikslas yra atitinkamų sutarčių tinkamo vykdymo tikslas.

4. LEX SOLUTIO jūsų asmens duomenis tvarko siekdama profesinės veiklos saugumo tikslų (užtikrinant patalpų be turto saugumą) duomenis renkant vaizdo stebėjimo kamerų pagalba.

5. LEX SOLUTIO jūsų asmens duomenis tvarko, kai jūs registruojatės ir dalyvaujate mūsų organizuojamuose renginiuose, siekdama pasidalinti sukauptomis žiniomis ar pasidalinti pasiekimais.

6. LEX SOLUTIO jūsų asmens duomenis tvarko taip pat ir tiesioginės rinkodaros tikslais, tikėdamasi, jog esate potencialus klientas.

 

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

1. Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra siekimas vykdyti teisinių paslaugų sutartį, taip pat siekimas imtis veiksmų jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, teisinė prievolė ir siekimas įvykdyti pavestas viešosios valdžios funkcijas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b ir e punktai).

2. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra ir profesinių teisių ir pareigų visuma – pagal Lietuvos advokatūros įstatymo 44 straipsnį, advokatas, vykdydamas advokato veiklą, turi teisę gauti ir rinkti informaciją (įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis) ir atlikti kitus jos tvarkymo veiksmus.

3. Tvarkant specialiųjų kategorijų asmens duomenis siekiama pareikšti, vykdyti arba apginti jūsų teisinius reikalavimus. Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindu yra ir jūsų sutikimas arba tvarkomi jūsų duomenys, kuriuos jūs esate paskelbęs viešai.

4. LEX SOLUTIO, vykdydama savo pareigas pasitelkia darbuotojus ir kitus specialistus. Šiuo atveju jūsų duomenų teisėto tvarkymo pagrindas yra sutarties, kurios šalimi esate jūs, tinkamas vykdymas bei duomenų tvarkymas siekiant įvykdyti duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles (Reglamento 6 straipsnio b ir c punktai).

5. Tvarkant buhalterinius dokumentus, teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė laikytis apskaitos taisyklių (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

6. Sutartyse, kurios nesusiję su teisinių paslaugų teikimu, esančių jūsų asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindas yra siekimas įvykdyti sutartį, kurios šalis esate jūs (Reglamento 1 dalies b punktas) arba teisėtas bendrijos interesas.

 

IV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS

1. LEX SOLUTIO privalo identifikuoti asmenį bei renka šiame punkte nurodytus duomenis, kuomet jūs siekiate sudaryti sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo ar gauti konsultacijų iki teisinių paslaugų sutarties sudarymo, o taip pat vykdant teisinių paslaugų sutartį:
1) Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, individualios veiklos pažymėjimo numeris, PVM mokėtojo kodas, parašo pavyzdys;
2) Kontaktiniai duomenys: adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, socialinių tinklų paskyrų pavadinimai;
3) Duomenys, susiję su teisnių paslaugų sutarties vykdymo objektu:
– procesiniai dokumentai ir kiti įrodymai, susiję su objektu;
– duomenys apie darbinę veiklą ir profesinę patirtį: darbo vieta, darbo veikla, užimamos pareigos;
– giminystės ryšiais susijusių asmenų vardas, pavardė, ryšys su klientu bei šių asmenų kontaktiniai duomenys;
– duomenys apie išsilavinimą, įgytą kvalifikaciją, mokymosi įstaigas;
– duomenys apie atsiskaitomąsias sąskaitas banke ir jų turinį;
– specialių kategorijų asmens duomenys ir duomenys apie teistumą – renkami tik tuomet, kai tai tiesiogiai susiję su teisinių paslaugų teikimu;
– kiti duomenys, reikalingi tinkamai įgyvendinti teisinių paslaugų sutartį.
4) Kuomet jūs kreipiatės į LEX SOLUTIO naudodamiesi elektroniniais komunikacijos kanalais ar socialinių tinklų paskyromis, papildomai tvarkomi šie duomenys:
– internetinio protokolo (IP) adresas;
– interneto svetainių slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys;
– socialinių tinklų integracijos pagalba renkami duomenys.

2. Tvarkydama buhalterinius dokumentus, įgyvendindama atsiskaitymus bei kitų mokėjimų įforminimą ir apskaitos taisyklių laikymąsi, bendrija tvarko teisės aktuose nustatytus asmens duomenis. Apskaitos išsamumo ir kontrolės tikslais bendrija papildomai tvarko kontaktinius duomenis (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

3. Kuomet bendrija vykdo su teisinėmis paslaugomis nesusijusias sutartis, bendrija tvarko šiose sutartyse nurodytus duomenis.

4. Bendrijai įgyvendinant profesinės veiklos saugumo priemones, bendrija tvarko šiuos asmens duomenis:
1) asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė;
2) kontaktiniai duomenys: adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

3) duomenys apie darbinę veiklą ir profesinę patirtį: darbo vieta, darbo veikla, užimamos pareigos;
4) atvaizdo duomenys.

5. Kuomet jūs registruojatės ir dalyvaujate mūsų organizuojamuose renginiuose, LEX SOLUTIO renka šiuos asmens duomenis:
1) asmens tapatybės duomenys: vardas ir pavardė;
2) kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas ir jo kontaktiniai duomenys (jei renginyje dalyvauja atstovas);
3) atvaizdo duomenys: asmens atvaizdas, užfiksuotas renginio metu.

6. LEX SOLUTIO renka duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, tačiau tokie duomenys renkami tik gavus jūsų sutikimą, kurį galite bet kada atšaukti. Tiesioginės rinkodaros tikslais renkami duomenys yra:
1) Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė;
2) Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas ir o kontaktiniai duomenys (jei renginyje dalyvauja atstovas).

 

V. DUOMENŲ PERDAVIMAS KITIEMS ASMENIMS

1. LEX SOLUTIO saugo ir neperduota sutrinktų asmens duomenų kitiems asmenims, išskyrus šioje Privatumo politikoje nustatytus atvejus.

2. Surinkti asmens duomenys, jei tai yra būtina, gali būtu atskleisti ar teikiami šiems asmenims:
1) Valstybės ir valdžios institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, arba kai būtina ginti LEX SOLUTIO teises ir teisėtus interesus;
2) Teismui bei kitoms ginčus sprendžiančioms institucijoms;
3) Vietos savivaldos institucijoms, antstoliams, notarams, teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijoms, kai duomenis šiems asmenims būtina pateikti teikiant teisines paslaugas;
4) Kitiems duomenų tvarkytojams ar valdytojams, kurie teikia bendrijai paslaugas ir tvarko surinktus asmens duomenis. Šiuo atveju LEX SOLUTIO imasi visų reikiamų priemonių, kad pasitelkti duomenų tvarkytojai ir valdytojai įgyvendintų tinkamas organizacines ir technines priemones užtikrinant asmens duomenų saugumą.
5) Kitiems asmenims, kurie nėra duomenų tvarkytojai ar valdytojai, tačiau padeda vykdyti sudarytas teisinių paslaugų sutartis ir teikti teisines paslaugas. Šiuo atveju LEX SOLUTIO taip imasi visų reikiamų priemonių, kad pasitelkti asmenys tinkami įgyvendintų organizacines ir technines priemones užtikrinant asmens duomenų saugumą bei saugotų kliento paslaptį;

3. Asmens duomenys už Europos ekonominės erdvės ribų gali būti perduodami tik remiantis Europos Komisijos Sprendimu dėl tinkamumo (Reglamento 45 straipsnis) arba, jei jis nėra priimtas, taikant tinkamas apsaugos priemones, numatytas Reglamento 46 straipsnyje.

 

VI. ASMNES DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

1. Jūs turite visas teises, įtvirtintas Reglamente bei Lietuvos teisės aktuose:
1) teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2) teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
3) teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
4) teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
5) teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
6) teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
7) teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

2. Norėdami įgyvendinti savo teises, jūs privalote bendrijai pateikti prašymą. Prašymas turi būti pasirašytas, jame turi būti nurodytas jūsų vardas, pavardė, informacija apie tai, kokią teisę ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu norėtumėte gauti atsakymą. Jeigu jūs nenurodote atsakymo gavimo būdo, jums informacija pateikiama bendrijos pasirinktu būdu.

3. LEX SOLUTIO turi teisę paprašyti jūsų sukonkretinti pateiktą prašymą, jeigu bendrija tvarko didelį kiekį informacijos ir nėra galimybės jos visos pateikti.

4. LEX SOLUTIO taip pat turi teisę atsisakyti pateikti prašomą informaciją ar atsisakyti atlikti prašomus veiksmus, jeigu:
1) jūsų prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas;
2) jūs jau turite prašomą informaciją;
3) jūsų prašomos informacijos pateikimas neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų, darbo laiko bei finansų išlaidų;
4) jūsų prašymo negalima įgyvendinti dėl nustatytų teisės aktų reikalavimų;
5) jei jūsų prašymas pažeidžia kitų asmenų teises ar teisėtus interesus.

5. LEX SOLUTIO jūsų prašymą išnagrinėja per 30 kalendorinių dienų ir informuoja jus apie atliktus ar atsisakytus atlikti veiksmus.

 

VII. ASMNES DUOMENŲ SUBJEKTŲ PAREIGOS

1. Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, pareiga yra užtikrinti, kad duomenys, kuriuos mums pateikiate, būtų tikslūs, išsamūs ir aktualūs.

2. Jei yra sudaryta ir galioja teisinių paslaugų sutartis, jūs privalote nerečiau, kaip kartą per 24 mėnesius, atnaujinti savo duomenis arba pateikti bendrijai patvirtinimą, jog duomenys nesikeitė.

 

VIII. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

1. Asmens duomenys, kuriems teisės aktai nustato specialius saugojimo terminus, saugomi teisės aktų nustatytą terminą.

2. Asmens duomenys, kuriems teisės aktai nenustato specialaus saugojimo termino, saugomi ne ilgiau, kaip 5 metus po šių duomenų gavimo, o jei buvo teikiamos teisinės paslaugos – ne ilgiau, kaip 5 metus nuo teisinių paslaugų teikimo pabaigos.

3. Jei vykdomas vaizdo stebėjimas, vaizdo stebėjimo duomenys saugomi ne ilgiau, kaip 3 (trejus) metus.

4. Ne vėliau, kaip duomenų saugojimo termino paskutinę dieną duomenys yra panaikinami. Šiuo pagrindu panaikinus duomenis jūs papildomai neinformuojami.

 

IX. DUOMENŲ TVARKYMO VEIKLOS ĮRAŠAI

Sutinkamai su Reglamento 30 straipsnio nuostatomis, LEX SOLUTIO netvarko duomenų tvarkymo veiklos įrašų.

 

X. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu ir automatiniu būdu naudojant bendrijoje įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones.

2. LEX SOLUTIO įgyvendina administracines, technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrinta jūsų asmens duomenų apsauga nuo neteisėto jų paskelbimo ir (arba) panaudojimo, duomenų pakeitimo ar panaikinimo.

3. LEX SOLUTIO naudoja saugumo sistemas, technines ir fizines priemones, ribojančias prieigą prie asmenins duomenų. Tik specialius leidimus turintys bendrijos darbuotojai turi teisę matyti jūsų asmeninius duomenis. Asmens duomenis tvarkantys bendrijos darbuotojai laikosi konfidencialumo principo ir yra pasirašę asmens duomenų (konfidencialios informacijos) saugojimo sutartis. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį išlieka ir po darbo santykių su bendrija pasibaigimo.

5. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti patikėti tvarkyti ir paslaugų teikėjams, turintiems teisę tvarkyti asmens duomenis. Tokie duomenų tvarkytojai gali tvarkyti asmens duomenis tik pagal bendrijos nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be bendrijos sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su LEX SOLUTIO sudarytus rašytinius susitarimus.

 

XI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

1. Jūs galite pateikti skundą dėl bendrijos veiksmų (neveikimo), kuriais pažeidžiamos jūsų teisės ar teisėti interesai.
2. Skundą pateikite bendrijai. Skundas gali būti siunčiamas ir elektroniniu paštu.
3. Skundais nelaikomi asmenų kreipimaisi žodžiu ar raštu, kuriuose neskundžiami bendrijos veiksmai (neveikimas), o prašoma paaiškinti, suteikti kitą informaciją ar pageidaujamus dokumentus.
4. Gautą skundą bendrija privalo išnagrinėti ir pateikti atsakymą jums per 30 kalendorinių dienų.
5. Jūs galite skųsti bendrijos veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas – A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas – ada@ada.lt) per 3 mėnesius nuo atsakymo iš bendrijos gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi terminas pateikti atsakymą.
6. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą) įstatymų nustatyta tvarka jūs galite skųsti teismui.

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. LEX SOLUTIO turi teisę vienašališkai keisti šią Privatumo politiką. Apie Privatumo politikos pakeitimus informuojami suinteresuoti duomenų subjektai jų nurodytais elektroninio pašto adresais.
2. LEX SOLUTIO rekvizitai skelbiami viešai skiltyje „Kontaktai“.
3. Ši privatumo politika galioja nuo 2021-01-01 dienos.